نرم افزار کنترل جایگاه عرضه سوخت

نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت جهت استفاده برای جایگاه های عرضه سوخت بنزین , گازوییل و CNG متناسب کشور ایران توسط گروه نرم افزاری حسابنگر طراحی و تدوین گردیده است.

 • امکان تعریف شیفت کاری و تعریف کارمندان شیفت
 • ثبت اطلاعات و شمارنده نازلها
 • امکان مقایسه شمارنده نازلها با سیستم دیجیتالی شرکت نفت
 • قابلیت محاسبه سرک و کسری و گزارشات جامع آنها
 • قابلیت محاسبه فروش مقداری و ریالی کلی یا به تفکیک نازل
 • قابلیت محاسبه فروش هر کارمند فروش و نحوه دریافت از انها به تفکیک نقدی و بانکی
 • قابلیت ثبت عملیات حسابداری جایگاه
 • قابلیت ثبت و پیگیری فیشهای واریزی شرکت نفت
 • قابلیت گزارشات استاندارد و مورد نیاز شرکت نفت
 • ماژول خواندن و گزارش موجودی مخازن (دیب دیجیتالی)
  سبد خرید